אמנו×Ē ב×ĸמאן: ׊׊ בגלריו×Ē של דון-מיס - לונלי פלאנט

אמנו×Ē ב×ĸמאן: ׊׊ בגלריו×Ē של דון-מיס - לונלי פלאנט

ץ×Ļ× ×Ē אמנו×Ē משגשג×Ē אולי לא ×Ēהיה הדבר הראשון ׊×ĸולה בד×ĸ×Ēכם כאשר א×Ēם חושבים ×ĸל ×ĸמאן, ביר×Ēה של ירדן, המש×Ēר×ĸ×Ē ×ĸל פני שב×ĸ גב×ĸו×Ē ומ×ĸבר לה, אך באחרונה ×Ļ×Ļו בהמראו×Ē של גלריו×Ē מסור×Ēיו×Ē ו×ĸכשוויו×Ē ברחבי המטרופולין, ואולי מפ×Ēי×ĸ מ×ĸרך של אמנים מקומיים ובינלאומיים.

חובבי אמנו×Ē ב×ĸמאן יכולים לקבל א×Ē ה×Ēיקון שלהם ×ĸל ידי מ×ĸקב אחר ×ĸבודו×Ē של אמנים מקומיים ואזוריים, אמנו×Ē ×ĸרבי×Ē קלאסי×Ē, מ×Ēקנים חזו×Ēיים ושמי×ĸים, אולפני סדנאו×Ē ו×Ē×ĸרוכו×Ē המוקדשו×Ē להדפסים ולנייר. גו×Ŗ ה×ĸבודה הקולקטיבי המו×Ļג ברחבי ×ĸמאן ×ĸוסק בכל דבר, החל בסוגיו×Ē פוליטיו×Ē קשו×Ē במזרח ה×Ēיכון (כגון מ×ĸמדם של קרק×ĸו×Ē בשטחים הפלסטיניים), ×ĸניינים שגר×Ēיים יומיומיים (לח×Ĩ ה×Ēקשור×Ē החבר×Ēי×Ē ושמירה ×ĸל השכנים) נושאים אוניברסליים (נוסטלגיה ו×ĸקירה של ילידים), חושפים דרך חדשה להגי×ĸ מ×Ēח×Ē ל×ĸור של ×ĸמאן וללמוד ×ĸל רק×ĸ ×ĸשיר של אנשים שחיים ולי×Ļור א×Ē ×ĸבוד×Ēם כאן.

דראט אל פון

גול×Ē הכו×Ēר×Ē של ץ×Ļ× ×Ē האמנו×Ē של ×ĸמאן לא ×Ēהיה שלמה בלי דראט אל פונון, אח×Ē הגלריו×Ē ה×ĸ×Ēיקו×Ē ביו×Ēר ב×ĸיר, ×ĸל פני שישה מבנים היסטוריים ×ĸל גב×ĸה המשקיפה ×ĸל מרכז ה×ĸיר. ממוקם בג'בל לואיבדה הירד, דראט אל פונון הוא מוסד חשוב ׊×Ēמך באמנים מה×ĸולם ה×ĸרבי מאז 1988. מיזוג אמנו×Ē חזו×Ēי×Ē ×ĸם מדיה חדשה, הופ×ĸו×Ē וסרטים, הגלריה נמ×Ļא×Ē בחזי×Ē חיי ה×Ēרבו×Ē ב×ĸמאן ומארח×Ē באופן קבו×ĸ אירו×ĸים קונ×Ļרטים, ×Ēושבו×Ē פנים של כוכבים ×ĸולים בס×Ļנה המקומי×Ē והבינלאומי×Ē, כמו גם המ×ĸבדה, שטח ניסיוני ×ĸבור פרויקטים וסדנאו×Ē חדשניו×Ē. מ׊×Ē×Ēפי המ×ĸבדה למדו כי×Ļד ל×ĸשו×Ē שימוש חוזר בגרוטאו×Ē ×Ē×ĸשיי×Ēיו×Ē ל×Ļד האדריכל המקומי מאיס אל-אזב.

דאר אל-אנדה

ה×Ēחילו לחקור א×Ē הגלריו×Ē של ×ĸמאן ×ĸל ×Ļל×ĸ הגב×ĸה דאר אל-אנדה. מ׊מ×ĸו×Ē "בי×Ē הנ×Ēינה" ב×ĸרבי×Ē, בגלריה יש אחד האוספים הפרטיים הנרחבים ביו×Ēר של ה×ĸיר. כש×ĸבר×Ēי דרך הפ×Ēח הגבוה, המקומר, אל ×Ēוך אזור הגלריה, אני מרגיש כמו להיכנס למקדש כדי ל×Ēפוס מקלט זמני מן ההמולה של ה×ĸיר שבחו×Ĩ. האמנים המ×Ē×ĸוררים והמ×Ēקדמים מיפן, נורבגיה וספרד נמנים ×ĸל חלק מהאר×Ļו×Ē המיו×Ļגו×Ē כאן, אך אוס×Ŗ הגלריה כולל גם י×Ļירו×Ē של שמו×Ē איקוניים ב×ĸולם האמנו×Ē ה×ĸרבי המודרני כמו דיא אל-×ĸזאווי, אמן אמן ×ĸיראקי ׊מ×Ēמזג טכניקו×Ē מודרניו×Ē ×ĸם מסורו×Ē ×ĸ×Ēיקו×Ē בי×Ļירו×Ēיו הסוריאליסטיו×Ē מלאו×Ē גחמה ומופשט. וזה לא רק ב×Ēוך הגלריה כי הוא מפואר: הנו×Ŗ הפנורמי של ה×ĸיר הם בונוס נוס×Ŗ לבקר א×Ē האהוב ג 'בל Lweibdeh.

גלריה ואדי פינן

חוקר חדש יחסי×Ē לס×Ļ× ×Ē האמנו×Ē של ×ĸמאן, גלריי×Ē האמנו×Ē של ואדי פינן, הקימה א×Ē ×ĸ×Ļמה כמשקול×Ē ×Ēרבו×Ēי×Ē ×ĸכשווי×Ē, הכולל×Ē י×Ļירו×Ē של אמנים מ×Ļריים, סורים, פלסטינים וירדנים. במיקום נוח בסמוך לרחוב הקש×Ē המפורסם בג'בל ×ĸמאן, הגלריה מ×Ļי×ĸה שני מקומו×Ē: אולם איסו×Ŗ קבו×ĸ ברחוב יוס×Ŗ ×ĸספור ואולם ×Ē×Ļוגה מ×ĸבר לכביש במ×ĸון היסטורי משוחזר. ואדי פינן מ×Ļיג ×ĸבודו×Ē מולטימדיה בנוס×Ŗ ל×Ļיורים, אך ×Ļיורו הייחודי בנו×Ŗ האמנו×Ēי של ×ĸמאן הוא הה×Ēמקדו×Ē בפרוייקטים מיוחדים ובשי×Ēופי פ×ĸולה קהיל×Ēיים, כגון סדנאו×Ē אמנו×Ē לטיפול בפליטים. אולם האוס×Ŗ הקבו×ĸ כולל אליזה, ×Ē×ĸרוכה של הפסל הירדני הנוד×ĸ, קטיה אל טל, המביאה לחיים א×Ē חזון האמנים של 3Cs (חימר, קליגרפיה וי×Ļיר×Ēיו×Ē), שבו היא מ×ĸ×Ļב×Ē י×Ļירו×Ē חימר המש×Ēמשו×Ē באלמנטים של קליגרפיה מסור×Ēי×Ē בדרך מקורי×Ē וי×Ļיר×Ēי×Ē. באולם ה×Ē×ĸרוכה ה×Ēקיימה י×Ļירה מסיבי×Ē של אמני×Ē המולטימדיה ר×ĸיה קססיה לְאַחÖĩד לוקח×Ē רמזים מהאמן היפני ה×ĸכשווי יאיואי קוסאמה בחלל המראו×Ē של קרמיקה ×Ēלויים, ×Ēו×Ļרי לוואי של טיפולי אמנו×Ē למבוגרים מקומיים ב×ĸלי ×Ļרכים מיוחדים. המ×Ēקן נו×Ēן מטרה חדשה א×Ē ח×Ēיכו×Ē רבגוניו×Ē כפי שהוא בוחן א×Ē הכוח המאחד של האמנו×Ē לרפא א×Ē ה×Ļופים וא×Ē יו×Ļרי כאחד.

גלרי×Ē נבאד

מלון נבאד ארט גאלרי (Nabad Art Gallery) ממוקם במרחק של ×Ļ×ĸדים ספורים מוואדי פינאן (Vadi Finan) בג'בל ×ĸמאן (Jebel Amman), שכונ×Ē אליטה היסטורי×Ē שבה וילו×Ē מלכו×Ēיו×Ē מ×Ļיבו×Ē א×Ē הרחובו×Ē השקטים, ונאבאד ארט גאלרי (Nabad Art Gallery) הוא חלל אמנו×Ēי ×ĸכשווי ויפה ×ĸם ח×Ļר × ×ĸימה, 1930s מגורים. הגלריה שווה לחקור א×Ē סדר×Ē ה×Ē×ĸרוכו×Ē השנ×Ēי×Ē "Trendsetting" המ×Ēמקד×Ē באמנו×Ē ה×ĸי×Ļוב, ×ĸם י×Ļירו×Ē מושגיו×Ē שנו×Ļרו במיוחד ×ĸבור המופ×ĸ של אמנים מקומיים, מ×ĸ×Ļבי פנים ואדריכלים. המופ×ĸ הנוכחי, הנמ×Ļא כ×ĸ×Ē במהדורה השמיני×Ē שלו, בוחן א×Ē ה×Ļלב בין האמן לבין מ×ĸ×Ļב האופנה ×ĸם י×Ļירו×Ē אמנו×Ē לבישו×Ē של אמנים ×ĸיראקים, פלסטינים, סורים, לבנונים וירדנים.

×Ēמונו×Ē אקראנדה

Jacaranda Images היא הגלריה היחידה ב×ĸמאן המוקדש אך ורק לכל נייר דברים. זה שני חדרים בחלל ה×Ē×Ļוגה בחנו×Ē אמנו×Ē ג 'בל ×ĸמאן כולל אוס×Ŗ של האמנו×Ē האוסטרלי×Ē הילידים ה×ĸכשווי×Ē, מ×Ēן הזדמנו×Ē ייחודי×Ē להשוו×Ē בין ׊×Ēי ×Ēרבויו×Ē במדבר שונים. מ×Ēואר ×ĸל ידי כמה מבקרים כמו גלריה "funky", Jacaranda ×Ēמונו×Ē נושא אוס×Ŗ מרשים של הדפסה, ×Ļילום, רישומים, רישומים, ×Ēחריטים ו×Ēוכניו×Ē.בואו לכאן כדי לאסו×Ŗ מזכר×Ē אמנו×Ē ירדני×Ē ×ĸל ×Ēק×Ļיב או לחקור דרך אחר×Ē, ולפ×ĸמים פרובוקטיבי×Ē, לחשוב ×ĸל ה×ĸולם.

מרכז אמנו×Ē אורפלי

שנוסדה ×ĸל ידי האמן ה×ĸיראקי המנוח, אינ×ĸם אורפלי, ב -1993, הפכה להיו×Ē אח×Ē הגלריו×Ē המובילו×Ē ב×ĸמאן, בה הו×Ļגו ×ĸבודו×Ē של אמנים ירדנים, ×ĸיראקים ואחרים. היא הי×Ēה ממוקמ×Ē בנקודה שקטה של ​​שכונ×Ē אום אטיניאה המסו×ĸפ×Ē והמסחרי×Ē, והפכה ליו×Ēר מחלל ×Ē×Ļוגה כשפ×Ēחה חלל י×Ļירה ליד הגלריה המקורי×Ē. ×ĸם חזון לספק מקום מפגש ×ĸבור אנשים כדי לפנק א×Ē הי×Ļיר×Ēיו×Ē שלהם, Orfali מרכז לאמנו×Ē מ×Ļי×ĸה מ×ĸרך מרשים של שי×ĸורים למבוגרים וילדים החל ×Ļיור ו×Ļיור ×ĸל קרמיקה ופסלים ×ĸושה, כל לימד ×ĸל ידי אמנים ירדנים ו×ĸיראקים. יש גם קייטנ×Ē קי×Ĩ שבו×ĸי×Ē לילדים, המארחים טיולים למוזיאונים מקומיים וחווה סמוכה. הח×Ēימה הרגילה של ספרים ו×ĸרבי מוסיקה מוסיקליים משלימים א×Ē לוח הזמנים ה×Ēרבו×Ēי ה×ĸמוס של אורפלי.

.

׊×Ē×Ŗ:

דפים דומים

add
close