מוזיאון דובאי: גילוי ההיסטוריה המשכנ×ĸ×Ē של ה×ĸיר - Lonely Planet

מוזיאון דובאי: גילוי ההיסטוריה המשכנ×ĸ×Ē של ה×ĸיר - Lonely Planet

מוזיאון דובאי הוא אחד האטרק×Ļיו×Ē של ה×ĸיר חובה לראו×Ē, לא רק ×ĸבור הבניין ה×ĸ×Ēיק הנפלא שבו הוא שוכן, אלא גם ×ĸבור ×Ē×ĸרוכו×Ē מר×Ēקו×Ē שלה.

הקולק×Ļיה של המוזיאון מ×ĸידה ב×Ļורה ברורה ×ĸל ה×Ēקדמו×Ēה המהירה של דובאי מהדייג הז×ĸיר של נפט טרום-כפר וכפר הפנינים - ואח×Ē מנמלי הסחר החופשי הראשונים ב×ĸולם - דרך המטרופולין ה×ĸרבי שהיא כיום. כמה ׊×ĸו×Ē בילה כאן לפני לחקור א×Ē ׊אר דובאי באמ×Ē ×ĸוזר ל×Ē×Ē ×Ēחושה של מהירו×Ē ה×ĸיר של האבולו×Ļיה. השוכן במב×Ļר אל Fahidi פורט, נבנה כדי להגן ×ĸל דובאי קריק סביב 1787, הוא המבנה ה×ĸ×Ēיק ביו×Ēר באזור. המבנה מורכב מסל×ĸי ים וגבס, ומשמש גם למגורי דובאי ולמושבה לממשלה ×ĸד 1971, כשהפך למוזיאון.

גודלו לניהול ×Ē×ĸרוכו×Ē מבדר ל×Ē×Ē לך מבוא מהיר ומקי×Ŗ ההיסטוריה של דובאי, ×Ēרבו×Ē ומסורו×Ē. מלבד הדיורמו×Ē של הקיטש והמופ×ĸים המדומים ב×Ļורה מטריפה, מדגשים כוללים ממ×Ļאים מהא×Ēר הארכיאולוגי אל קוסיס, ׊מ×Ēוארך בין 2500 לפנה"ץ ל -500 לפנה"ץ.

המבקרים נהנים לה×Ēהדר ×ĸם בובו×Ē חיי היומיום המטושטשו×Ē שבדיורמו×Ē הגחמו×Ē של המוזיאון. ה×ĸלא×Ē החיה האהובה ×ĸל הבדווים נראי×Ē כזדמנו×Ē ×Ļילום הפופולרי×Ē ביו×Ēר, אך מנסים לה×Ēנגד לשחק אינדיאנה ג'ונס ×ĸם הארכיאולוגים של הספארי. השומרים הסובלים זה מכבר וי×Ēרו ×ĸל ניסיונו×Ē ל×ĸ×Ļור אנשים לה×Ļטלם ×ĸם בובו×Ē הקיטש - כך א׊.

בח×Ļר של המב×Ļר כמה סירו×Ē ×ĸ×Ĩ קטנו×Ē ומסור×Ēיו×Ē ברסטי (×ĸלי דקל), כולל אל-קאימה הפרימיטיבי×Ē, ובי×Ē הקפה אל-×ĸריש ×ĸם מגדל הרוח המסור×Ēי (barjeel) 'מזגן'. שלב פנימה ולבדוק א×Ē זה - א×Ēה באמ×Ē ׊ם לב א×Ē ההבדל אם ביקור ביום × ×ĸים. ב×Ēוך הקירו×Ē של המ×Ļודה מו×Ļגים נ׊ק מר×Ēק ׊מ×Ļי×ĸו×Ē כס×Ŗ ישן ויפה חאנג'אר (פגיונו×Ē מ×ĸוקלים) ×ĸם ×ĸיטור ×ĸ×Ļם גמלים, וחרבו×Ē חרו×Ēו×Ē בקליגרפיה. ×Ēוכלו למ×Ļוא גם ×Ē×ĸרוכו×Ē ×ĸל ריקודים אמירטיים מסור×Ēיים וכלי נגינה. אל ×Ēחמי×Ļו א×Ē שכללה, ח×Ļאי×Ē ×Ēלויים בפרסו×Ē של ×ĸזים ׊×ĸושו×Ē מוזיקה כשא×Ēה מנ×ĸר א×Ē הירכיים.

המנו×Ē האמי×Ēיו×Ē נמ×Ļאו×Ē ב×Ē×ĸרוכו×Ē המוזיאון מ×Ēח×Ē למב×Ļר, ומ×Ļיגו×Ē מ×Ļג×Ē מולטימדיה ×ĸל ה×Ēפ×Ēחו×Ēה יו×Ļא×Ē הדופן של דובאי באמ×Ļ×ĸו×Ē סדר×Ē הדיורמו×Ē שהובאו לחיים ×ĸל ידי שימוש מ×ĸולה ב×Ēחזיו×Ē וידאו והולוגרמו×Ē.

הס×Ļנו×Ē החיו×Ē מיי×Ļגו×Ē א×Ē החיים בסוק, באיסלאם, בחינוך, בחיים החבר×Ēיים, באדריכלו×Ē, ב×Ēלבושו×Ē וב×Ēכשיטים, במדבר ובנווה מדבר, במים ובהישרדו×Ē, ב×Ē×ĸרוכ×Ē הים הפופולרי×Ē "מ×Ēח×Ē למים".

ההסברים ני×Ēנים ב×ĸרבי×Ē ובאנגלי×Ē.

מוזיאונים אחרים שראוי לבדוק כוללים מוזיאון Etihad, א׊ר ×Ēרשים ×Ēרשימים של איחוד האמירויו×Ē ה×ĸרביו×Ē בשנ×Ē 1971, ו Saruq אל חדיד, א׊ר יש אוס×Ŗ מר×Ēק של חפ×Ļים מ×Ēקופ×Ē הברזל מיישוב מדברי ×ĸ×Ēיק.

.

מחפש משהו מקורי? בואו המקומיים Lonely Planet להכיר לך לשכונו×Ē up-and- הקרובים ברחבי ה×ĸולם ×ĸם ×Ēרבויו×Ē קולינריו×Ē אמנו×Ēי×Ē ייחודי×Ē.

×ĸודכן לאחרונה באוגוסט 2017

׊×Ē×Ŗ:

דפים דומים

add
close